kurs

ZASADY KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B

§1
1. Szkoła jest organizatorem kursu w zakresie prawa jazdy kat. B.
2. Kurs, o którym mowa w pkt 1 opłacany jest ze środków finansowych Szkoły.
3. Opłata, o której mowa w pkt 2, obejmuje wyłącznie przygotowanie w części teoretycznej
i praktycznej, z wyłączeniem badań lekarskich oraz egzaminów.
5. Do kursu może przystąpić uczeń, który osiągnął pełnoletność.

§2
1. Uczeń będący podmiotem niniejszej umowy, zobowiązany jest do spełnienia łącznie poniższych wymagań:
a. z chwilą przystąpienia do kursu musi być uczniem Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku;
b. nie zalegać z płatnościami czesnego za Szkołę;
c. uzyskiwać pozytywne oceny klasyfikacyjne;
d. ponieść opłaty związane z badaniami lekarskimi oraz egzaminem zewnętrznym;
e. w terminie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia, o którym mowa w §1.1, przystąpić do egzaminów państwowych w części teoretycznej i praktycznej prawa jazdy kat. B, i nie później jak 6 miesięcy od daty ukończenia kursu przedłożyć kopię prawa jazdy do wglądu w siedzibie Szkoły;
f. ukończyć kształcenie na poziomie liceum w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „MEDICAL” w Kłodzku.
2. Weryfikacje dopuszczającą ucznia do kursu prawa jazdy w oparciu o pkt 1 litera od a do f dokonana zostanie przez pracownika Szkoły.
3. W przypadku niedotrzymania postanowień określonych w pkt 1 litera od a do f , uczeń zobowiązany jest do całkowitego zwrotu kosztów kursu prawa jazdy poniesionego przez Szkołę.
4. Zwrotu, o którym mowa w pkt 3 należy dokonać w terminie do 30 dni od chwili otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy, wystawionego na podstawie niniejszej umowy.
5. Uczeń/opiekun prawny oświadcza o poddaniu się dobrowolnej egzekucji w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt 3 i 4.

§3

Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone w formie aneksów podpisanych przez obie strony.