Organizacja zajęć w szkole

Na podstawie zaktualizowanych w dniu 17.05.2021 r. wytycznych MEiN, MZ
i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wprowadza się następujące zmiany do ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY Nr  13/2019/2020
z dnia 19.05.2020  r.

Organizacja zajęć w szkole

 

Ogólne zasady:

Dystans –       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja –       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena –       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka –       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie –       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 4. Obowiązuje stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
 5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 9. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela w sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu na placu przed szkołą.