doradztwo zawodowe

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Doradztwo zawodowe

PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO
W NIEPUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
„MEDICAL” rok szkolny 2021/2022

Opracowała:
mgr Marta Bernat – doradca zawodowy

Kłodzko wrzesień 2020
Podstawa prawna

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) - art. 308 ust. 1.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675) - § 2 ust. 4, § 3 pkt 3-7, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 ust. 1-3, § 10-11.

1. Tematyka działań
Działania doradcy zawodowego będą uwzględniały następujący podział tematów:

z uwzględnieniem treści programowych dla poszczególnych klas.
TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:
1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:
2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami ryn- ku pracy;
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej;
2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:
3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
3.4. wskazuje możliwości kontynuowania nauki.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:
4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

2. Metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
Zajęcia z doradcą zawodowym będą miały miejsce podczas lekcji w formie warsztatów, autoprezentacji, prezentacji. Istnieje możliwość realizacji spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym. Planowane jest także spotkanie z rodzicami.
3. Terminy realizacji działań
Lekcje doradztwa zawodowego - zgodnie z planem nauczania.
Spotkanie z rodzicami po wcześniejszym ustaleniu.

4. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań
Doradca zawodowy mgr Marta Bernat – lekcje doradztwa.
Wychowawcy klas, pedagog, praca podczas zajęć wychowawczych, kształtowanie postaw młodzieży, uświadamianie mocnych i słabych stron, wzmacnianie potencjału.
5. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji podstaw doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy przy realizacji działań ustawowych będzie wskazywał podmioty które będą wybierane z uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE, wspierające doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy ,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- placówki doskonalenia nauczycieli,
- inne szkoły i placówki,
- organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i podmioty działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Realizacja Programu Doradztwa Zawodowego doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:
1. rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
2. kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
3. kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
4. kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,
5. kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu,
6. kształtowanie wartości szacunku dla człowieka i jego pracy.

Cele związane z kształtowaniem umiejętności:
1. planowania przyszłości zawodowej,
2. organizowania działań swoich i zespołu,
3. prezentowania własnych poglądów, przekonań z poszanowaniem poglądów, przekonań innych,
4. przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
5. poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
6. uczenia się,
7. nawiązywania kontaktów,
8. przeprowadzania negocjacji,
9. planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej.

Cele związane z wiedzą:
1. poznanie „świata zawodów”,
2. poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
3. poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,
4. poznanie podstaw prawa pracy,
5. poznanie zasad tworzenia biznes-planu, tworzenia własnej działalności gospodarczej,
6. poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,
7. poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku.