Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
odbędzie się 4 września 2023 r. o godz. 18.00 w budynku szkoły
przy ul. Objazdowej 5 w Kłodzku.

Zapraszamy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas pierwszych:

• oddziału przyrodniczo-medycznego
• humanistyczno-artystycznego.

Prosimy przygotować informacje o osobie, którą Państwo będziecie chcieli upoważnić do odbioru swojego dziecka / imię i nazwisko, telefon kontaktowy, pesel/, pesel dziecka oraz rodzica/prawnego opiekuna obecnego na zebraniu, długopis.

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a odbędzie się 4 września 2023 r. o godz. 16.30 w budynku szkoły przy ul. Objazdowej 5 w Kłodzku.

Program spotkania:
1. Powitanie, przedstawienie kadry pedagogicznej i wychowawców.
2. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024.
3. Prezentacja wewnątrzszkolnych regulaminów oraz Statutu szkoły, szczegółowe omówienie zasad korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły, ocenianie zachowania, zasady oceniania wewnątrzszkolnego – ocenianie kształtujące / prezentacja/, zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
4. Wnioski i zgody rodziców/prawnych opiekunów w zakresie uczestniczenia dziecka w zajęciach nieobowiązkowych.
5. Przedstawienie do zaopiniowania przerw międzylekcyjnych.
6. Przedstawienie planu spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024.
7. Przekazanie planu zajęć na pierwszy tydzień września 2023 r.
8. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2023/2024.
9. Podręczniki szkolne.
10. Sprawy różne, dyskusja, wnioski.

Prosimy Państwa o niezawodną obecność.