ZARZĄDZENIE Nr 6/2020/2021 Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020/2021
Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL”
w Kłodzku
z dnia 19.10.2020 r.
w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
od dnia 19.10.2020 r. na czas nieoznaczony

Na podstawie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389, ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§1.
W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej ” wprowadzam,
z dniem 19.10.2020 r., na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły – kształcenie hybrydowe.

§2.
1.Nauczanie hybrydowe będzie odbywało się w modelu tydzień w systemie zdalnym, tydzień w systemie stacjonarnym, wg. harmonogramu:
organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:
1.1 Uczniowie klasy III a, ze względu na egzaminy maturalne uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym.
1.2 Uczniowie klasy I a uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym.
1.3 Od 19 – 23 października 2020 r. uczniowie klasy II a realizują zajęcia w formie zdalnej zgodnie z planem lekcji, uczniowie klasy II b realizują zajęcia w formie stacjonarnej.
1.4 Od 26-30 października 2020 r. uczniowie w klasy II a realizują zajęcia dydaktyczne stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji, uczniowie klasy II b realizują zajęcia w formie zdalnej.
1.5 Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie . Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym. Możliwe jest również ustalenie z opiekunami prawnymi ucznia, prowadzenie zajęć przez nauczyciela zdalnie.
1.6 Przerwy lekcyjne wynoszą 5 minut, jedna 20 minutowa a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem ( tryb stacjonarny i hybrydowy ).
1.7 Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

1.8 Praca pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
– uczniowie, odbywający naukę na odległość ,mają prawo do korzystania
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej, po uprzednim podpisaniu zgody przez prawnych opiekunów na objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną ucznia.
1.9 Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.).

1.10. Wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
1.11 Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania odnotowujemy
w e- dzienniku Vulcan.
1.12 Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.

§3.
1. Podczas realizacji kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują narzędzia umożliwiając prowadzenie lekcji wybrane przez siebie spośród wykorzystywanych przez szkołę: e-dziennik, Ms Teams. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w szkole.
2. Nauczyciele są zobowiązani do łączenia kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez.

§ 4
1. Na każdej lekcji za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan nauczyciele sprawdzają obecność uczniów oraz wpisują temat zajęć zgodnych z podstawą programową.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.